دل نوشــــــتــه هـــای مــــن

 


دستی نیست ، تا نگاه خسته ام را نوازشی دهد 

اینــــــــــــــــــــــجــــــــا بــــــــــــــــــــــــــاران نمی بارد
 
فانوسهای شهر ، خاموش و مرده اند

دست های مهربانی ، فقیرتر از من انــــد

نامردمان عشق ندیده

خنجر كشیده اند بر تن برهنه و بی هویتم

دلم می خواهد آنقدر بنویسم
 
تا نفسهایم تمام شود

آنقدر دفترهای كهنه را سیاه كنم
 
تا سرم فریاد كنند

می خــــــــــواســـــتم واژه ای پـــــــیـــــــــــدا كنم ، تــــــــــــــــــــــا
 
دلتنگی كهنه و بی خاصیتم را عرضه كند

ولی

واژه ها باز هم غریبی می كنند

می خواستم كاغذی بیابم ، منت نگذارد

تنش را بدستانم بسپارد ، تا نوازشش دهم

امّا ! اعتمادی نیست

این لحظه های لعنتی

باز هم مرا عذاب می دهند

این دقیقه های بی وفــــا ، بی وجدانترینِ عالم اند

آیا اینـــــــــــــجـــــــــــــــا

آخریــــــــــــــــن ایستگاه عاشــــــــــــقیســـــــــت ؟

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 کنارت که هســـــــــــــــتم

 
عمیــــــق تر نفـــــــــس می کشم
 
هوای با هم بودنمان را می بلعـــــــــــــم
 
و مبـــــتلا تر می شوم ...

كنارم بمان اگر مي خواهي زنده بمانم

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 


ﮁشمآﮮ بستـﮧ تورﯠ بآ بـﯠسـﮧ بآزش میکنم
                                   قلب شکستـﮧ تورﯠ خودم نـﯠآزش میکنم
نمیزآڕم تنگ غرﯠب دلت بگیره اَزکسـﮯ
                                   تآ ﯠقتی مـטּ کنآرتم بـﮧ هرچی میـפֿـﯠآﮮ میرسـﮯ
פֿــﯠدم بغل میگیـڕت هول میشم اَزعطـڕتنت
                                   کآشکـﮯ تـﯠ هم بفهمی کـﮧ میمیرم اَز نبـﯠدنت
פֿــﯠدم بـﮧ جآﮮ تـﯠ شبآ بهـﯠنـﮧ هاتـﯠ میشمآرم
                                   جآﮮ تـﯠگریـﮧ میکنم،جآﮮ تـﯠ غصـﮧ میـפֿـﯠرم
هرچـﮯ کـﮧدﯠست دآری بگـﯠ،حرفآﮮ قلبتـﯠ بزטּ
                                   دلـפֿـﯠشیهآت مال פֿــﯠدت، درد دلت برآﮮ مـטּ
مـטּ ﯠآسـﮧ  دآشتـטּ تـﯠ قیـد یـﮧ دنیآرﯠ زدم
                                   کآشکـﮯ اَزم چیزﮮ بـפֿـﯠآﮮ تآ بـﮧ تـﯠ دنیآمـﯠ بـِدم

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 شــک نکــــن ...!

" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که ,
" گذشتــــه ام " جلویــــش زانــو بزنــــد ...!
قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...!
برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 می نویسم از تو برای تو و دور از تو ....


بدون هراس از خوانده شدن...


بگذار همه بدانند...

می نویسم برای تو...

برای تویی که بودنت را...

نه چشمانم میبیند...

و نه گوش هایم می شنود...

و نه دستانم لمس می کند...

تنها با شعفی صادقانه ...

با دلم احساست می کنم... !!!!
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 غرق شدن همیشه تو آب نیست...


تو غصه نیست...

تو خیال نیست...

آدم دوست داره گاهی تو یه آغوش غرق

بشه...!!

آغوش عشقش
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 برام هیچ حسی شبیه تـــــو نیست


کنار تـــــو درگیر آرامشم

همین از تمام جهان کافیه

همین که کنارت نفس میکشم

برام هیچ حسی شبیه تـــــو نیست

تـــــو پایان هر جست و جوی منی

تماشای تـــــو عین آرامشه

تـــــو زیباترین آرزوی منی

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

  بـ ـعـضے حـ ـرفـهـ ـا رو نـمـیـشـﮧ اسـ امـ اسـ کـرב
نـ ـمـیــ ـشـﮧ تـ ـو چـ ـت تـ ـایــپــ کـرבنـمـیـشــ ــﮧ پـــ ـ ـ ـ ـاے تــلـفـ ـن گــفـتــ :بـعـضے حـرفـهـا فـقـطـ واسـﮧ وقـتـیــﮧ کـﮧ اوטּ و بـغـلـشـ کرבے
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 


گـــوشـــےمـــــوبــــایـــلــے
 
کـــــﮧتــــوבســـتـ فشــــــرבهـ نشـــــﮧ ...

بــــﮧפֿــــاطــــر تـــو

بـــوسیـــבهــ نشــــ ــﮧ ...

شـــبـــ کنــــــــار بــــالـــــشـ

گـــــذاشتــ ــﮧ نشـــــﮧ ...

چنــב بــــار نیــمــــﮧ هـــــاے شـــبــ 

بــــﮧפֿـــــاطــــرپیـــــامـــهــــاے

اפـتمــــالـــے چـــکــــ نشـــ ــﮧ...

گــــوشــــے مـــوبــــایــــــل

نیســــتــــ کـــﮧ...

صــــرفـــاّ همـــــوטּ گـــوشـــتکــوب

معــــروفـــﮧ کــﮧ بـــﮧפֿـــاطـــــر

نـــבاشتــטּ " تـــــــــــــو "

بــــایــב روزے صـــב بــــار

کـــوبیـــدشـــ بــﮧ בیــــــوار...
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 בلــ ــتــنــگـ ــے یـــ ــعــ ـنــ ـے : 


בقـــ ــیــقـ ــﮧ بـــ ـﮧ בقــیـ ـقــﮧ گـوشــیـتـو ـچکــ کـنـے 
و
وانــ ـمــوב  ـکـنـے בارے ωـــاعــتــتـ ـو مــ ـے بـیــنے

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 زیــ ــبــا تـریـــטּ یـاבבاشـتــ روے یــ ـפֿـــچــالــ :


قـــــ ـ ـ ـ ـــهر بـــســ ــﮧ... وقــ ــتــیــ اومـــבے פֿـــونـــﮧ ، بــغــلـم کـــ ــטּ لـعـنــتـــے....

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 مـــــــــــ ـ ـ ـ ـــــی آیـــی در وا مـــیـــشــود...


مــــیــروی در بـــسته میـشود...

مـــــــ ـ ـ ـ ـــیـــبــیــــنـــی...؟؟

حــــتـــی در هـــم وابــســـتـــه مـــیــشــــود...

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

  عشق من معامـــــــله فســـــــخ شـــــــد...


در قبـــــــال دنـیــــــا...

یـــــــکـــــــ تـــــــار مـــــــویـــــــتـــــــ را میـــــــخواســـــــتند...

کـــــــه نــــــــــــــدادم...!

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 نمی نویسم …

کــه کـلـمـات را الــوده نـکـنـم بـه گـنـاه…

گـنـاهـی کـه از ان مــن اسـت…

نمی نویسم …

تـا سـکـوت را بـیـامـوزمـ….

نـمـی نـویـسـمــ….

تـا احـسـاسـاتم را مـحـبـوس کـنـمــ….

تـا نـخـوانـی…

نـدانـی….

کـه چـه مـی گـذرد ایـن روزهـا بـر مــن!!

مـی خـنـدمــ….

تـا یـادم بـمــانـد…

تـظـاهـر بـهـتـریـن کـار اسـت…!

تـا یـادم نـرود…

کـه دیـگـران مـرا خـنـدان مـی خـواهـنـد…

تـا یـادم بــمــانـد مـن دیـگـر ان مهرداد سـابـق نـیـسـتـمــ…

شـکـسـتـه امــ….

روزهـای زیـادی اسـت کـه شـکـسـتـه امــ….

ان زمـان کـه لـب بـه شـکـوه بـاز کـردم و گـفـتـم خـسـتـه امــ….

و ان هــا یـکــ بـــه یــکـــ رفـتـنـد…

خـسـتـگـی هـایـم را تـاب نـیـاوردنـد…

و اکــنـون ایــن مـنـمــ!

هـمـان مــهــــرداد دلـتـنـگـی کــه دلـش مـدام شــور مـی زنــد!

بـگــذار نـنـویـســـمــ…

مــن…

لــبــخـنـد مـی زنــمــ….


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 لمسِ تن تو

شهوت است و گناه..
حتی اگر خدا عقدمان را ببندد!
داغیِ لبت، جهنم من است..
حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند!
هم آغوشی با تو، هم خوابگیِ چرک آلودی ست..
حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد!
فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است..
حتی اگر تو مریم باشی و من روح القُدُس!
خاتون من!
حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم،
یک بوسه..
یک نگاه حتی .. حرامم باد
اگر تو عاشق من نباشی…
“احــمــد شـامـلـو”

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 شاید تو......


سوکوت کلام من باشی اما دیده نمی شوی

اما من تو را احساس میکنم ....

شاید تو ......

هیا هوی قلبم باشی .......

شنیده نمی شوی !

اما من تو را نفس می کشم .


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ . . . 

 
ﯾـﮑـﯽ ﺑـﺎﺷـﻪ ﯾـﮑـﯽ ﺑـﺎﺷـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻐـﻠـﺖ ﮐـﻨـﻪ . . . 
 
ﺳـﺮﺗـﻮ ﺑـﺰﺍﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﺳـﯿـﻨـﺶ ﺁﺭﻭﻣـﺖ ﮐـﻨـﻪ . . .
 
ﺣـُﺮﻡ ﻧـﻔـﺲ ﻫـﺎﺵ ﺗـﻨـﺖ ُ ﺩﺍﻍ ﮐـﻨـﻪ . . . 
 
ﻋـﻄـﺮ ﺩﺳـﺘـﺎﺵ ﻣـﻮﻫـﺎﺗـﻮ ﻧـﻮﺍﺯﺵ ﮐـﻨـﻪ . . .
 
ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ . . . 
 
ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﮐـﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩﻡ ﮔـﻮﺷـﺖ ﺑـﮕـﻪ...
 
ﻏـﺼـﻪ ﻧـﺨـﻮﺭﯼ ﻫـﺎ . . .
 
ﻣﻦ ﮐــ ـــﻨـــ ـــﺍﺭﺗـــــــ ـــــــــﻢ...

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 عاشق اون لحظه ام....ڪـﮧ از پشت بغلم میکنی ....نفسات گردنمو نوازش میده...

 
آروم میگـی: " نفســـم " چطورےِ؟؟!
 
و من غرق لذت میشوم !
 
این لحظه ها رو با هیچ چیز توےِ دنیا عوض نمیکنم ....
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 ی عشق...

ای قاصدک لحظه های ناشکیبای انتظار...

درشبهای بیقراری ام...

گر سودای آمدنت باشد..

.شب ازحقیقت تولبریزمیشود..

.وخدادرکلامت شکل می یابد...

ای عشق...

ای درگذشته ازفراسوی نیک وبد...

ای عشق...

ای تجسم حقیقت مطلق..

.چه سنگین

،چه باوقار...

درکوچه های خلوتم

 بازآمدی!

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 

 میتونــَم چــَند لحــظه بـآهـآت خـــلوَت کــُنــَم؟؟ 

 


 


 


 


 

قـــول میــــدَم، 

 


 


 


 


 

بیشــتــَر از چـند لحـظه وقتـِت رو نگیــرَم.. 

 


 


 


 


 

گوشــت رو بیــآر جلــو... 

 


 


 


 


 

بیـآ... 

 


 


 


 


 

نـــزدیک تــَر 

 


 


 


 


"مـَن خسـته ام" 

 
 

مـــی شـــِنَـــوی؟؟؟

 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 از جنس کدام نور بودی ستاره من؟

که جسارت با تو بودن در من جنبید؟

و من چه عاشقانه به رویت لبخند زدم
و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی
و این شد
عاشقانه ی آرام "من" و تو"
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 آمـدی چـه زیـبـا


گـفـتـم دوسـتـت دارم ، چـه صـادقـانـه


پـذیـرفـتـی ، چـه فـریـبـنـده !


آغـوشـم بـرایـت بـاز شـد ، چـه ابـلـهـانـه


بـا تـو خـوش بـودم ، چـه كـودكـانـه


هـمـه چـیـزم شـدی ، چـه زود


نـیـازمـنـدت شـدم ، چـه حـقـیـرانـه


بـه خـاطـر یـک كـلـمـه مـرا تـرک كـردی ، چـه نـاجـوانـمـردانـه


واژه غـریـب خـداحـافـظ بـه مـیـان آمـد ، چـه بـی رحـمـانـه


و مـن سـوخـتـم ، چـه عـاشـقـانـه


ولـی . . . . ولـی هـنـوز هـم دوسـتـت دارم غـریـبـه

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 

بعضـــی از نگــــاه ها


صــــدای قشنگـــــی دارنــــد .
بعضـــی ها را هـــر چقـــدر هم کــــه بخواهـــی
تمام نمی شوند ..
سکـــــوتشان خالــــی می کنــــــد دل آدم را ..
و عطر بوســــه هایشــــان
مست می کنــــد آدم را ..
/این بعضـــــی ها/ یعنـــــی تـــ
ـــو ..

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 حق الناس همیشه پول نیست …


گاهی دل است ؛

دلی که باید میدادی و ندادی …

خدا از هر چه بگذرد از حق بنده هایش نمیگذرد ....

حواست باشد ..

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 


بَعضی اَشک هآ هَستند، 
بی دَلیل، بی بَهآنه،
یک دَفعه ای، 
نصفه شبی... 

عَجیـب، آدم رآ آرام می کنند...!
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 عاشقت نشدم که روزی از عشق خسته شوم.


 


با تو عهد نبستم که روزی عهدم را بشکنم.

 


همسفرت نشدم که روزی رفیق نیمه راهت شوم.

 


همسنفت نشدم که روزی عطر نفسهایم را از تو دریغ کنم.

 


و با یاد تو زندگی نمیکنم که روزی فراموشت کنم.

 


با تو آغاز کردم که دیگر به پایان نیندیشم.

 


عاشقت شدم که عاشقانه به عشق تو زندگی کنم.5eiooktofrekl4l6ot34.jpg
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 


به خداوندی خدا دوستت دارم

ای تو زيباترين زيبايی ، ای رويای بيداری

به خداوندی خدا دوستت دارم

ای بيقرار دلم ، ای تك درخت دشت سرخ قلبم ، 

به همين لحظه های مقدس عشق قسم دوستت دارم

ای آنكه چشمت بارانی است ، ای تو كه روحت شادابی است ، و
رگهايت از خون محبت جاری است 

به آن كعبه مقدس عشق قسم دوستت دارم

زندگی من ، ای آغاز من ، ای سرآغاز من ، ای فردای من 

به همان لحظه ديدارمان قسم دوستت دارم

نمی دانم كلمه مقدس دوست داشتن را چگونه بيان كنم تا تو باور كنی كه

دوستت دارم
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

ــہ دخترے براے اوليـن بار گفت دوستت دارم...

اگــہ براي اوليـن بار بــہ کسے اعتماد کرد ...

اگــہ براے اوليـن بار بخاطر تو پا گذاشت رو غرورش...

اگــہ براي اوليـن بار طعم بوســہ رو حس کرد ...

قـدر همــہ ے اين اولے ها رو بدون...

اون فقط بــہ خاطر تو اين کارهارو انجام مے داد...

راحت ازش نگذر ..
 برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . . 


نـگـاهـم نـڪـنـنـد ... 

بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم 

سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . ! 

نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . . 

نـه ! 

حـواسـم نـیـسـت . . .

 عـاشـقـت مـی شـوم . . . 

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

 دلتنگی چه حس بدی است....

تنهایی چه حس بدی است
 
کاش...
 
پاره ای ابر میشدم
 
دلم مهربانی می بارید
 
کاش نگاهم شرار نور میشد
 
اشتی میدادش
 
و
 
که دوست داشتن چه کلام کاملی است
 
و
 
من...
 
چقدر دلم تنگ دوست داشتن است!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 10 صفحه بعد